4- معرفی کتاب: خود آگاهی و کنترل هیجان (کتاب کار)

دنیای ما از همان بدو تشکیل نطفه به انسان پیام داده و ما پاسخگوی این پیام‌ها بوده و هستیم. این پیام‌ها در نهایت به یک عملکرد ذهنی شامل برداشت‌ها و عقاید تبدیل می‌شود که گاه سازگار و گاهی ناسازگار با محیط پیرامون است. خودآگاهی یعنی در اغلب قریب به اتفاق موارد بتوانیم نسبت به احساسات و افکار خود، آگاهی و تسلط داشته و تا حد ممکن رفتار ناسازگار خود را تصحیح کرده و به سمت رفتار سازگار با موقعیت، پیش برویم. طبیعی است که در یک محیط پر از ناسازگاری نسبت به یک محیط کم تنش، این رفتارها متفاوت بوده و واکنش‌ ما نیز به رویداد متفاوت است. نام کتاب: خود آگاهی و کنترل هیجان (کتاب کار) اجرا: دکتر نسرین دانش (روانپزشک/ فلوشیپ بهداشت روان)