معرفی کارگاه های آموزشی دکتر دانش

ارتباط هر روزه با متقاضیان مشاوره نشان دهنده ضعف در آموزش مهارت های زندگی مورد لزوم در مدارس و بستر اجتماع و حتی رسانه های جمعی است . بدون این مهارت ها ، روابط حرفه ای یا صمیمی ما دچار کشمکش و آسیب های غیر قابل بازگشت خواهد شد . بهترین مسیر برای آموزش این مهارت ها شامل : خود آگاهی عزت نفس کنترل خشم و پرخاشگری. تفکر نقاد و خلاق مهارت حل مساله ارتباط موثر درک متقابل و همدلی شرکت در کارگاه های آموزشی و تمرین های گروهی است . تجربه شرکت در این کارگاه ها برای اغلب شرکت کنندگان ، آغاز دوره ای شکوفا و پویا در زندگی فردی و اجتماعی آنان بوده و ارتباطات دوستانه و حمایتگری را برای آنان رقم زده است . این کارگاه ها هم اکنون در سه سطح کودک ( ۱۱-۶ سال ) نوجوان ( ۱۷-۱۲سال) و بزرگسال ( بیش از ۱۷ سال) در مرکز آموزشی گروه روانپزشکی و مشاوره دکتر دانش برگزار می گردد.

شماره تلفن جهت ثبت نام در کارگاه ها: ۰۷۱۳۲۳۳۲۵۸۶